ดาวน์โหลดเกมที่นี่

Full Client

Size: 15552749438 bytes
MD5: CE8D1D1A5E1CB35E1FCADE92A3FB9E26
SHA1: D1C2CAC28999DE0A39BFEC66BA52C7A7BE5A7005
CRC32: E079CF33

Full Client (15 Part)

Size: 1048576000 bytes
MD5: D691005FBAE20BD7AE7C851FADDFF614
SHA1: 158317F30B242698BDF996EE17744E5576130F2D
CRC32: EB97C40D

Size: 1048576000 bytes
MD5: B1D8570B013190A9ADB242A8E0685414
SHA1: B29E3559095A173EED73617640BBF5816866ACA6
CRC32: 5E5C2E0B

Size: 1048576000 bytes
MD5: 8D6C7C8137F2E9D3D57F14C88EEF1C69
SHA1: E4DADF0D591F2BD34C5755CA4DB052D4CF10ECF1
CRC32: 13B7B345

Size: 1048576000 bytes
MD5: FEAC40C9043327DC5759A2CF5EEB538B
SHA1: CD002CECEBA5B40C8F0CE9FBDF4DB95EED28BCC3
CRC32: 2BFC5E27

Size: 1048576000 bytes
MD5: E9103BA8E51FA9A3E403968C27B2D526
SHA1: F9EF30D903802D8BA1599513DE1F64CF09C98C2B
CRC32: 3F225E7B

Size: 1048576000 bytes
MD5: 01ACABE046AB1F94F3CCCB3F156902B3
SHA1: FDCE06CA73E603CA0478367F4292C08D355A07CF
CRC32: F339E480

Size: 1048576000 bytes
MD5: D57510243E204FFC2926D81928419725
SHA1: E29582424051E340137693D159E7D2DC9E69CD6E
CRC32: 6A4FACE4

Size: 1048576000 bytes
MD5: B31D9750AA79F7BD47E8C53393F40510
SHA1: 29346F46299919C1A5D83C0CD4655036715C7923
CRC32: B2A68D4D

Size: 1048576000 bytes
MD5: DBED87185B2EFBE6753B6D7C2AC19643
SHA1: F7704F9019ACD2907B9BC17F242603CE0977F4A4
CRC32: 7524AB42

Size: 1048576000 bytes
MD5: 19D5C6EBE7D1863349C08B508AB0C708
SHA1: E5AB791A9D6CDD9ADF1B4209B2737E8B1B0F0697
CRC32: BF11FB76

Size: 1048576000 bytes
MD5: B690D1A44DB2FC63C647D86CB365D958
SHA1: 917143BF5D5E29E53FF09CAED69FEC7D7091B328
CRC32: 5FFD0CE9

Size: 1048576000 bytes
MD5: EB974176DF402C03703E6E1BEC60D1A6
SHA1: E0018BC406C761C560ECB1388A5E122BD0C2C8A9
CRC32: 1349C9D8

Size: 1048576000 bytes
MD5: 32DDD7C6CF744C1EDA2AB6745C0F68B9
SHA1: 470B78977BDAC1C27093DFD7CE24BDBF3B82D83F
CRC32: 99B352DB

Size: 1048576000 bytes
MD5: A724C1B5D1944269C7B4F4FA32F7BEF1
SHA1: 62DD29B595A11763A81E1C08D17E213B66A8D37E
CRC32: 3C2DACDD

Size: 872680752 bytes
MD5: 928F8B825B3AA4A4834DD5098105F26F
SHA1: C83E8540F445A185DBAB73B139CCF3E4FC7D81A7
CRC32: 922CF819